Hoppa till innehåll

Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?

Ett svar är nej inte för projekt kanske, men däremot att resursledning i portf­öljsam­man­hang (RPM – Resource Portfolio Management) saknas. Dagens prog­ramsystem för projekt­plane­­ring och projektportföljer är skapade för att plane­ra projektets WBS dock med bristfällig möjlighet till projektuppföljning och begrän­sade möjligheter till portföljstyrning. Möjligheter att optimera resursanvänd­ning och ut­vär­dera effektivitet i resursanvändning har fallit mellan stolarna och saknas. Det saknas även en strategi för hur nedlagd tid ska redovisas, på vilket sätt och vilken grad av noggrannhet som är tillräcklig och som accepteras.

Ytterligare en faktor som i de flesta fall omöjliggör optimalt resursutnyttjande är oklarhet mellan chefer på olika nivåer, projektledare och teamledare om vem som planerar respektive bestämmer och hur resursernas tid bäst kan användas. LeanFour™ bygger på den modell för resursanvändning, Ln4 Resursled­ningshjul som nu utvecklats baserat på decenniers erfarenheter inom området. Förutom lösningen på adresserade resurs­ledningsproblem är LeanFour™ även en lösning för hur ett projekt med full transparens ska kunna redovisa framsteg avseende projektets målsättningar, kravbild och leverabler med faktabaserade KPIer och med användning av Earned Value Management.